Polityka ZSZ

Polityka Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Przedmiotem działalności DAAS Sp. z o.o. jest między innymi świadczenie wysokospecjalistycznych usług w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych oraz zabezpieczeń ppoż.

Zabezpieczenia antykorozyjne i ognioochronne, nowe standardy w pracach alpinistycznych ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo, profesjonalizm, uczciwość zawodową oraz etyka w biznesie- to motto naszego działania.

Tworzymy zespół ludzi zdolnych do ciągłego doskonalenia działalności firmy. Pragniemy, aby nazwa DAAS Sp. z o.o. kojarzyła się naszym Klientom z zaufaniem, ekologią oraz wysoką jakością wyrobów i usług. Troska o jakość usług, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo pracy stanowi istotny element naszej działalności.

Przyjęte cele realizujemy poprzez:

– współpracę z dostawcami i wspólne z nimi dążenie do spełniania wymagań naszych klientów,

– rozpoznawanie wymagań klientów i innych stron zainteresowanych  oraz uzyskanie informacji dotyczących ich oceny i współpracy z nami,

–  terminową realizację usług spełniających wymagania jakościowe klientów zgodnie z przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

– sterowanie procesami w sposób zapobiegający niezgodnościom, a przy ich wystąpieniu podejmowanie skutecznych działań korygujących,

– ciągłe podnoszenie świadomości pracownika poprzez szkolenie w zakresie jakości, środowiska i BHP,

– monitorowanie działań w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, gospodarki odpadami, hałasu i warunków pracy pracowników,

– spełnianie zobowiązań dot. Zgodności w zakresie jakości, środowiska i BHP,

– racjonalne wykorzystanie energii, paliw, wiedzy i kapitału,

– stosowanie nowoczesnych technologii i poprawę warunków pracy.

Wszyscy pracownicy naszej firmy deklarują zaangażowanie w kierunku pozytywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy ograniczenia ryzyka zawodowego.

DAAS Sp. z o o zobowiązuje się do:

– zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, a także do prowadzenia procesów w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom środowiska naturalnego oraz dla poprawy środowiskowych efektów działalności,

– dążenia do stałej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,

– spełniania zobowiązań dot. godności wymagań przyjętych przez Spółkę,

– ciągłego doskonalenia działań w ZSZ,

– zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej Polityki,

– podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnienie roli pracowników i ich zaangażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości i ochrony środowiska,

– zagwarantowanie zasobów ludzkich i materialnych niezbędnych do realizacji celów,

zacieśnienie współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi i organizacjami społecznymi na rzecz ochrony środowiska  i poprawy BHP.

Prezes Zarządu DAAS Sp. zoo oświadcza, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest publicznie dostępna, znana i zrozumiała oraz stosowana w każdej komórce organizacyjnej stosownie do roli, jaką pełni w Firmie i w Zintegrowanym Systemie Zarządzania.

styczeń 2019 r. Dawid Starzyczny

Zarząd stwierdza aktualność polityki na dzień 10.01.2023 r.